خدای من! دوستت دارم! کمک کن بیشتر حست کنم. مثل قبل. حتی بهتر

از قبل. بشوم همان دختری که خواسته اش را از ته دل به تو می گفت و

خیالش راحت می شد. چون می دانست که به زودی برآورده می شود!

2011/7/12

/ 0 نظر / 5 بازدید